#Pokemon, Pokèmon, Pokemongo, Teammystic, Teamvalor

What did you think of the image?